1. Šios žiūrovų elgesio stadione taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja žiūrovų patekimą į čempionato stadioną (toliau – Stadionas) ir elgesio jame tvarką. Šios Taisyklės yra privalomos visiems i Stadioną patenkantiems ir/ar jame esantiems Stadione vykstančių varžybų ar kito renginio žiūrovams bei taikomos visų jų atžvilgiu.
 2. Į Stadioną patekti gali tik tokią teisę varžybų ar kito renginio, vykstančio Stadione, organizatoriaus nustatyta tvarka turintys žiūrovai.
 3. Žiūrovas, patekęs į Stadioną, prisiima bet kokią riziką, galinčią kilti jam būnant Stadione, įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo turto praradimo ir/ar sugadinimo, riziką dėl bet kokio kito Stadione galinčio įvykti incidento.
 4. Į Stadioną gali būti neįleidžiami ar pašalinti iš jo aiškiai nuo alkoholio, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų apsvaigę, taip pat agresyviai besielgiantys, smurtaujantys ir/ar viešąją tvarką kitaip pažeidžiantys ir/ar, kilus pagrįstam įtarimui, galintys pažeisti žiūrovai. Žiūrovo neįleidus į Stadioną ar pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už bilietą į atitinkamas varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį sumokėta kaina.
 5. Stadione griežtai draudžiama turėti su savimi bei vartoti bet kokio pobūdžio gėrimus, taip pat maisto produktus, išskyrus įsigytus iš Stadione teisėtai jais prekiaujančių tiekėjų, taip pat pardavinėti ir/ar turėti su savimi tikslu perleisti tretiesiems asmenims bet kokio pobūdžio prekes. Gėrimus ir maisto produktus, įsigytus iš Stadione teisėtai jais prekiaujančių tiekėjų, galima turėti su savimi bei vartoti tik tam skirtose Stadiono vietose. Žiūrovas, turintis su savimi šiame Taisyklių punkte nurodytą (-us) daiktą (-us), nėra įleidžiamas į Stadioną, taip pat gali būti pašalintas iš Stadiono. Žiūrovo neįleidus į Stadioną ar pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už bilietą į atitinkamas varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį sumokėta kaina.
 6. Siekiant saugumo Stadione užtikrinimo, kiekvienas Žiūrovas, Stadiono personalui pareikalavus, privalo pateikti galiojantį bilietą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, netrukdyti ir sudaryti sąlygas atlikti kūno ir kitą reikalingą patikrą, taip pat atlikti kitus būtinus veiksmus, laikytis ir vykdyti jų nurodymų bei bendradarbiauti tuo tikslu su Stadiono personalu.
 7. Į Stadioną griežtai draudžiama įsinešti, taip pat Stadione turėti, laikyti ir naudoti toliau nurodomus daiktus:
  • bet kokio pobūdžio ginklus;
  • bet kokio pobūdžio medžiagas, objektus ir kitas priemones, galinčias kelti pavojų ir/ar grėsmę Stadione esantiems žmonėms, turtui, pertraukti varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį ir/ar trikdyti viešąją tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant, akmenis, metalo ar medžio gabalus, degius skysčius, stiklo gaminius, smailius ar aštrius daiktus, veido maskuotes;
  • bet kokio pobūdžio pirotechnines priemones;
  • alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas;
  • bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar turinys;
  • gyvūnus;
  • bet kokio pobūdžio daiktus, skirtus reklaminės ir/ar komercinės informacijos skelbimui ir platinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, plakatus, vėliavas, lankstinukus ir kitus panašius daiktus;
  • bet kokius kitus daiktus, galinčius kelti grėsmę saugumui, viešąjai tvarkai, pažeisti kitų asmenų teises ir/ar daryti bet kokio pobūdžio žalą bet kuriems asmenims.
 8. Žiūrovas, turintis su savimi Taisyklių 7 punkte nurodytą (-us) daiktą (-us) nėra įleidžiamas į Stadioną, taip pat gali būti pašalintas iš Stadiono. Žiūrovo neįleidus į Stadioną ar pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už bilietą į atitinkamas varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį sumokėta kaina.
 9. Stadione džaudžiama:
  • vykdyti bet kokio pobūdžio komercinę ir/ar reklaminę veiklą;
  • mėtyti, svaidyti ir/ar įžiebti bet kokio pobūdžio objektus;
  • atlikti bet kokio pobūdžio provokuojančius, keliančius bet kokio pobūdžio grėsmę, diskriminacinius ir/ar įžeidžiančius veiksmus;
  • reikšti politines, religines, etines ir/ar rasines idėjas ar mintis;
  • atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, galinčius kelti pavojų paties ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, ar daryti jiems kitokio pobūdžio žalą;
  • kopti į Stadiono apšvietimo bokštus, lipti ant Stadione esančių tvorų, aptvarų, kitokio pobūdžio Stadione esančių ir/ar jį sudarančių konstrukcijų, taip pat stovėti ant Stadione įrengtų kėdžių;
  • bet kuriuo metu patekti į/ant Stadiono aikštę/ės ar į ją supančią Stadiono teritorijos dalį;
  • gadinti kitų asmenų turtą;
  • atlikti bet kokius nusikalstamus, admininstracinę atsakomybę sukeliančius ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų draudžiamus ir/ar jų reikalavimus pažeidžiančius veiksmus;
 10. Žiūrovams yra draudžiama bet kokiais būdais transliuoti, skleisti varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį ar jų dalį, vaizdus ir garsą, taip pat daryti varžybų ar kitą Stadione vykstančio renginio ar jų dalies įrašą kitais nei asmeninio naudojimo tikslais.
 11. Bilietų į Stadione vykstančias varžybas ar kitą renginį įsigyjimo sąlygose (taisyklėse) gali būti nustatyti kiti ir/ar papildomi jų žiūrovams keliami reikalavimai (sąlygos), kurių pastarieji privalo laikytis bei juos vykdyti.
 12. Žiūrovas, neatitinkantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, pažeidžiantis šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas ir/ar atliekantis veiksmus pažeidžiančius šias Taisykles ar nesuderinamus su jomis, gali būti neįleidžiamas į Stadioną ar pašalintas iš jo. Šiais atvejais, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už bilietą į atitinkamas varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį sumokėta kaina.
 13. Šias taisykles pažeidę žiūrovai privalo atlyginti LFF bei kitiems asmenims bet kokią dėl šių Taisyklių pažeidimo padarytą žalą pilna apimtimi.
 14. Asmeniui, kuriam yra draudžiama patekti į Stadioną sprendimu, priimtu kompetetingo organo ir/ar institucijos, yra draudžiama patekti į Stadioną ir/ar būti Stadione. Šiame punkte nurodytas asmuo į Stadioną nėra įleidžiamas, o jam patekus į jį – nedelsiant iš jo šalinamas. Šiais atvejais, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už bilietą į atitinkamas varžybas ar kitą Stadione vykstantį renginį sumokėta kaina.